Προσφορές για την εκτέλεση έργου επιστρώσεων δρόμων με ασφαλτικό τάπητα (πρέμιξ)

by / 13/07/2017

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡ. 12/2017

Ο Δήμος Γερμασόγειας ζητά προσφορές από εγγεγραμμένους εργολάβους τεχνικών έργων Δ΄ Τάξης ή ανώτερης για  την εκτέλεση έργου επιστρώσεων δρόμων με ασφαλτικό τάπητα (πρέμιξ), εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, χωρίς καμία χρέωση.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Αυγούστου, 2017 και ώρα 1:00μ.μ.  Να αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα «Προσφορά για την εκτέλεση έργου επιστρώσεων δρόμων με ασφαλτικό τάπητα (πρέμιξ), εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας».

TOP