Επιτροπές Δήμου

Ο ρόλος των δημοτικών επιτροπών

Στο μέρος αυτό προνοείται, επίσης, η σύσταση και λειτουργία των διαφόρων δημοτικών επιτροπών. Ο ρόλος αυτών των επιτροπών, με εξαίρεση τη διαχειριστική επιτροπή που υφίσταται με βάση ειδική πρόνοια του περί Δήμων Νόμου, είναι συμβουλευτικός και όχι εκτελεστικός.

 

Οι άλλες δημοτικές επιτροπές

Σε ότι αφορά όλες τις άλλες επιτροπές, αυτές υφίστανται εφόσον το συμβούλιο, που έχει τη σχετική εξουσία, σύμφωνα με το άρθρο 45, αποφασίσει τη σύστασή τους. Ο Νόμος δεν προδιαγράφει επακριβώς ούτε το αντικείμενο ούτε τον αριθμό των επιτροπών αυτών, για να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια και ευελιξία στο συμβούλιο να αποφασίσει. Τα μέλη των επιτροπών αυτών διορίζονται από το συμβούλιο και είναι δυνατό να περιλαμβάνουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του συμβουλίου. Όμως, κατά κανόνα, τα μέλη των επιτροπών είναι και μέλη συμβουλίου. Οι επιτροπές μπορεί να είναι γενικές ή ειδικές και ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής αποφασίζεται από το συμβούλιο που, όπως προαναφέρθηκε, διορίζει και τα μέλη τους.

Ο μόνος περιορισμός που τίθεται από το Νόμο για το διορισμό των μελών των επιτροπών, ως επιφύλαξη στο εδάφιο (1) του άρθρου 45, και ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί αριθμητικά με ακρίβεια, είναι ότι στις επιτροπές αυτές θα επιλέγονται, κατά το δυνατό, σύμβουλοι ανήκοντες σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων, συνδυασμούς ανεξαρτήτων και ανεξάρτητους , κατ' αναλογίαν, εφόσον τούτο είναι δυνατό, προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο.

Αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου, και τα ακόλουθα:

  • Το συμβούλιο μπορεί, από καιρό σε καιρό, να μετατρέπει τη σύνθεση, να παύει υφιστάμενα, και να διορίζει νέα μέλη και να πληρεί χηρεύουσες  θέσεις σε οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή.
  • Απαρτία για κάθε τέτοια επιτροπή αποτελεί το ήμισυ του αριθμού των μελών της πλέον ένας.
  • Οι πράξεις και εργασίες οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής υποβάλλονται στο συμβούλιο για έγκριση.
  • Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής ορίζεται από το συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλος της διαχειριστικής επιτροπής. Ο δήμαρχος μπορεί να παρίσταται στις συνεδρίες οιασδήποτε επιτροπής και, αν παρίσταται, προεδρεύει και θεωρείται μέλος της.
  • Το συμβούλιο ρυθμίζει τον κανονισμό συνεδριάσεων των επιτροπών.
  • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος κάθε επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
TOP