Υπηρεσίες Πολιτών

Οδικός Φωτισμός

Με προγραμματισμό και με ποσό που ξεπέρασε τις €170.000,-, σταδιακά όλοι οι κοινοί λαμπτήρες οδικού  φωτισμού αντικαταστάθηκαν με λαμπτήρες 70wπιέσεως νατρίου, οι οποίοι είναι πιο αποδοτικοί και ταυτόχρονα πιο οικονομικοί. Αν διαπιστώσετε ότι ο λαμπτήρας που βρίσκεται κοντά στο σπίτι σας δεν εργάζεται κανονικά, ή έχει καεί, σημειώστε τον αριθμό του πασσάλου και τηλεφωνήστε μας στη Γραμματεία του Δήμου, στο τηλέφωνο 25879898.  


Δημοτικό τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας καλείται ο ετήσιος φόρος που επιβάλλεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του κάθε Δήμου στους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία εμπίπτει στα Δημοτικά όρια της περιοχής που ασκεί τις αρμοδιότητες του. Το Δημοτικό Τέλος Ακίνητης ιδιοκτησίας καθίσταται πληρωτέο από τον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του έτους αναφορικώς προς το οποίο έχει επιβληθεί, διαφορετικά θα προστίθεται σε αυτό επιβάρυνση ίση προς το εκάστοτε μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο εις τη Δημοκρατία. Το δημοτικό τέλος καθορίστηκε με την τροποποιήση του περί Δήμων Νόμου και ανέρχεται στο ποσοστό 1.5‰ επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου. Το ποσοστό αυτό ισχύει σε όλους τους Δήμους.

TOP