• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021, 03:00

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος Γερμασόγειας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έξι (6) θέσεων εποχιακών εργατών, ωρομίσθιων «Εργατών Γενικών Καθηκόντων», με περίοδο απασχόλησης τους από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 8 μήνες. Μηνιαίος (ακαθάριστος) μισθός + τιμάριθμος €1.237,00 (Κλίμακα Δ5). Με τη συμπλήρωση της εν λόγω χρονικής περιόδου, η απασχόληση θα τερματίζεται χωρίς να παρέχεται άλλη, ειδική ειδοποίηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1.              Να είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχουν άδεια εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

2.              Στην περίπτωση Κύπριων Πολιτών, αυτοί θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής τους, οι λόγοι, να μην τους καθιστούν ανίκανους για την εκτέλεση της υπό αναφορά εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.              Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προυποθέσεις, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη από το Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας.

2.              Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, πριν την έναρξη εργοδότησης τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Ιατρική Βεβαίωση η οποία θα πρέπει να πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες με τη χρήση μηχανημάτων κηπουρικής χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε διαφορετική περίπτωση η εργοδότηση τους δεν θα προχωρήσει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων που θα προσληφθούν θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας, με βάση τη συνολική εντύπωση / απόδοση, κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

2

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ωράριο απασχόλησης:-

1.              Πενθήμερη εργασία πάνω σε εξαήμερη βάση (από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο).

2.              Το ωράριο θα είναι σταθερό και είναι δυνατόν να καλύπτει πρωινή, απογευματινή και βραδινή απασχόληση, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

3.              Οι συνολικές ώρες εργασίας θα είναι 38 ώρες τη βδομάδα.

Καθήκοντα — φύση εργασίας:-

Γενικά καθήκοντα εργάτη στην Υπηρεσία Καθαριότητας, που περιλαμβάνουν περισυλλογή αχρηστών αντικειμένων, καθαριότητα δημόσιων πλατειών και χώρων πρασίνου με τη χρήση κηπουρικών μηχανημάτων, οδοκαθαρισμό, και άλλες χειρωνακτικές εργασίες καθώς και όποιας άλλης εργασίας μπορεί να ανατεθεί από το Δήμο.

Άδεια ανάπαυσης. άδεια ασθενείας και άλλοι όροι απασχόλησης:

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης που βρίσκεται σε ισχύ, κατ' αναλογία με τα ισχύοντα για το μόνιμο εργατικό προσωπικό.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μπορούν να εξασφαλισθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου και από τα Γραφεία του Δήμου — Τμήμα Γραμματείας (στον 1 0 όροφο του Δημοτικού Μεγάρου), Αγίας Παρασκευής αρ. 74, 4044 Γερμασόγεια, Λεμεσός. Αυτές θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Δήμος Γερμασόγειας, Αγίας Παρασκευής αρ. 74, 4044 Γερμασόγεια, Λεμεσός», μέχρι τις 28 Μαίδυ, 2021 και ώρα 1.00μ.μ. το αργότερο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθύνεστε στην Γραμματεία, τηλ. 25879898, (εσωτερικό 1).

Έντυπα

Powered by Technomart