ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023, 13:16

Οικονομική Διαχείριση Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιεχόμενα

 • Μέρος Α Ετοιμασία Προϋπολογισμού
 • Α1 Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού
 • Α2 Κατάσταση Ταμειακής Ροής
 • Α3 Έσοδα
 • Α4 Δαπάνες
 • Α5 Δάνεια
 • Α6 Τραπεζικοί Λογαριασμοί
 • Α7 Ειδικά Ταμεία
 • Α8 Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιούνται από το Δήμο
 • Α9 Κεφαλαιουχικές Μεταβιβάσεις (Συνεισφορά Δήμου) για έργα που
 • υλοποιούνται από το Κράτος
 • Α10 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού
 • Α11 Δεσμεύσεις
 • Α12 Στοιχεία Προσωπικού (5 Πίνακες)
 • Α12.1 Μόνιμο Προσωπικό
 • Α12.2 Έκτακτο Προσωπικό
 • Α12.3 Μόνιμο Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό
 • Α12.4 Εποχικό Ωρομίσθιο/Εργατικό Προσωπικό
 • Α12.5 Αφυπηρετήσεις 2023
 • Α13 Μισθοί, Αντιμισθίες, Συντάξεις
 • Α14 Σημειώσεις Εσόδων
 • Α15 Σημειώσεις Εξόδων

Έντυπα

Powered by Technomart