Ανακοίνωση: Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από Ανεμοστρόβιλο - Προθεσμία έως 05/03/2024

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024, 22:52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ σε ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ στις 14/02/2024 στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από τις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 δέχεται αιτήσεις Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ σε ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου ΛΕΜΕΣΟΥ και του κοινοτικού Συμβουλίου της επηρεαζόμενης κοινότητας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa dov.cy/da, στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 05/03/2024 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ΛΕΜΕΣΟΥ.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω τηλεομοιότυπου (ΡΑΧ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη.

FAX(25306638). Email(dagrilimassol@da.moa.gov.cy)

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως

φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας (είδος, ποικιλία, αριθμός δέντρων και έκταση ανά ποικιλία) που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2023.

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (103 1 12019), σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.

Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου η συγκομιδή θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να αφεθούν αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες, σε συνεννόηση με τους λειτουργούς του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ΛΕΜΕΣΟΥ στα τηλέφωνα 25803933, 25803912, 25803927

Νοείται ότι σύμφωνα με τον Νόμο 103 (1)/2019, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς..

16-18-1: Έκδοση 1/2024

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έντυπα

Powered by Technomart