ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, 01:09

Συμβουλευτικός Σταθμός Οδυσσέας Λτδ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

Η εταιρεία Συμβουλευτικός Σταθμός Οδυσσέας Λτδ, δέχεται αιτήσεις για τη

πλήρωση δυο (2) κενών θέσεων Ειδικού Ψυχολόγου (βλέπετε στα

απαιτούμενα προσόντα τις ειδικότητες) για μερική απασχόληση για

διάρκεια 2 χρόνων.

(Α) Καθήκοντα και ευθύνες

1. Αρχική αξιολόγηση θεραπευμένων με τη χρήση δομημένης

συνέντευξης και διαγνωστικών ή/και στατιστικών εργαλείων,

εξαγωγή διάγνωσης αν προκύπτει και κατάρτιση του

θεραπευτικού πλάνου

2. Παροχή ατομικής ή/και οικογενειακής ή/και ομαδικής ή/και

θεραπείας ζεύγους (μετά από διευθέτηση ραντεβού στις ώρες

λειτουργίας του σταθμού 08:00 – 19:00)

3. Τήρηση αρχείου

4. Συλλογή στατιστικών δεδομένων και ετοιμασία εκθέσεων

5. Αντιπροσώπευση του σταθμού εκεί όπου χρειάζεται μετά από

συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο

6. Παρακολούθηση ευκαιριών χρηματοδότησης και ετοιμασία

αιτήσεων

7. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Σταθμού

8. Κατά διαστήματα μπορεί να ζητηθεί η ετοιμασία πληροφοριακού

υλικού

9. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα που συμμετέχει

ο Σταθμός

10. Γενικά καθήκοντα τα οποία μπορεί να ζητήσει το Διοικητικό

Συμβούλιο

 

(Β) Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο στη Ψυχολογία.

2. Μεταπτυχιακό στην Κλινική ή Συμβουλευτική ή Δικανική

Ψυχολογία ελάχιστης διάρκειας δυο ετών, το οποίο να

συμπεριλαμβάνει 1000 ώρες εποπτευόμενη πρακτική άσκηση.

 

3. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Κύπρου

στην ειδικότητα της Κλινικής ή Συμβουλευτικής ή Δικανικής

Ψυχολογίας.

4. Να έχει εργαστεί τουλάχιστον 9 μήνες με πληθυσμό

εξαρτημένων ατόμων. Η πείρα αυτή είναι δυνατόν να έχει

αποκτηθεί στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

5. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της

αγγλικής γλώσσας.

6. Λευκό ποινικό μητρώο και Πιστοποιητικό Μη Συμπερίληψης στο

Αρχείο για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων το οποίο

έχει εκδοθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν την κατάθεση της

αίτησης.

7. Κατοχή επιπλέον μεταπτυχιακού στις εξαρτήσεις ή διεθνώς

αναγνωρισμένης πιστοποίησης (πχ IC&RC) στη συμβουλευτική

τοξικοεξάρτησης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

 

(Γ) Γενικές πληροφορίες

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του

συνηθισμένου ωραρίου, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα

υπερβαίνει τις 80 ώρες μηνιαίως.

Αμοιβή : Ετήσιο ακαθάριστο μισθό €12.000.- (€1.000,00 Χ 12 μήνες)

έκαστος. Ο εργοδότης να καταβάλλει τα αναλογούντα σύμφωνα με τις περί

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίες. Από τον μισθό θα γίνονται οι

συνήθεις αποκοπές (Φόρος εισοδήματος, αναλογούν ποσό για Κοινωνικές

Ασφαλίσεις, Γεσύ κλπ.).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα, θα

κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις, μαζί με το

βιογραφικό τους και αντίγραφα τίτλων σπουδών μέχρι την Τετάρτη

26/06/2023 σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ» οι οποίες να τοποθετηθούν στο

κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λεμεσού που βρίσκεται στο ισόγειο του

Δημοτικού Μεγάρου στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης

εχεμύθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο odysseas@kenthea.org.cy

Powered by Technomart