ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 00:09

Ο Δήμος Γερμασόγειας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Καθαρίστριας/στή για τον καθαρισμό των γραφείων/χώρων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου Γερμασόγειας.

Η εγκεκριμένη μισθολογική Κλίμακα είναι Δ2 με μηνιαίο ακάθαρτο μισθό €997,62 (Βασικός + Τιμάριθμος), και ωράριο εργασίας από τις 6.00π.μ. — τις 1.3Ομ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Εκτελεί κάτω από την επίβλεψη ή/και σύμφωνα με οδηγίες των Ανωτέρων της/του εργασίες χειρωνακτικής φύσεως.

2.                  Φροντίζει για τον καθαρισμό, συντήρηση, φύλαξη και ασφάλεια των εργαλείων και λοιπών χρειωδών της εργασίας της/του.

3.                  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα της/του ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή κατά προτίμηση τριετής φοίτηση σε αναγνωρισμένη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης.

2.                 

 
 


Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικής εργασίας.

 

3.                  Καλή υγεία και αρτιμέλεια.

4.                  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

5.                  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημείωση: Το πρόσωπο που θα προσληφθεί θα εργασθεί για δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών και εάν οι υπηρεσίες του κριθούν ικανοποιητικές θα μονιμοποιηθεί.

Με την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενες/οι απαραιτήτως πρέπει να υποβάλουν:

     Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας, για εξακρίβωση ότι πρόκειται για ενήλικο άτομο, κάτω των 65 ετών.

     Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί κατά τον τελευταίο μήνα.

     Πιστοποιητικό Υγείας, ότι σωματικά η/ο ενδιαφερόμενη/ος είναι κατάλληλη/ος για την εν λόγω θέση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν ν' απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλ. 25879898, ext. Ι.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 2020 και ώρα 1.00μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ημερ.:- 22/9/2020.

ΟΛΗ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ. ΑΙ.Ι. CORRESPONDENCE ΤΟ ΒΕ ADDRESSED ΤΟ YERMASOYIA MUNICIPALITY ONLY.

Powered by Technomart